Nederland telt in 2019 ruim 17 miljoen inwoners waarvan een deel behoefte heeft aan zorg en/of ondersteuning. Er zijn vele organisaties die deze zorg en ondersteuning bieden in het sociaal domein. Gemeenten zijn daar na de decentralisaties verantwoordelijk voor geworden. Het is in ieders belang dat de kwaliteit goed is.

Goede kwaliteit betekent zorg en ondersteuning die past bij wat mensen nodig hebben en bij de situatie waarin zij zich bevinden. Samenhangend, effectief en veilig. Het toezicht in het sociaal domein draagt bij aan deze kwaliteit en het vertrouwen van de burger in het (lokale) gedecentraliseerde stelsel.

Nog meer samenwerken

Door de decentralisaties in het sociaal domein is het werk van veel mensen veranderd. Van gemeenteambtenaren en van professionals in de zorg en ondersteuning, maar ook van inspecteurs. Het werk moet nog beter aansluiten op de leefwereld, wensen en mogelijkheden van burgers. Dit betekent dat iedere partij vanuit de nieuwe taken en verantwoordelijkheden met andere partijen moet samenwerken. Nog meer dan eerst.

Dat geldt ook voor toezichthouders. Daarom hebben we in 2018 met gemeenten samengewerkt in het Programma Sociaal Domein. Zo geven we invulling aan de belangrijkste opgaven van de transformatie: integraal denken vanuit de leefwereld van de burger én een lerende uitvoeringspraktijk creëren.

Het programma bestaat uit verschillende trajecten. Een daarvan is het traject ‘Naar nieuwe vormen van integraal toezicht’. Daarin zoeken we als rijkstoezichthouders in het sociaal domein samen met gemeenten en Wmo-toezichthouders naar gezamenlijke uitgangspunten, werkvormen en nieuwe inspiratie voor integraal toezicht. Wat heeft de lerende uitvoeringspraktijk nodig om zorg en ondersteuning beter in te richten en uit te voeren? Hoe kan integraal toezicht daar het beste aan bijdragen?

In 2019 moeten de opbrengsten uit dit traject zichtbaar worden. Zo kunnen we toekomstig toezicht zo inrichten en uitvoeren dat het optimaal bijdraagt om zorg en ondersteuning aan de kwetsbare burger te verbeteren.

Laten we ook in 2019 met elkaar blijven leren, blijven ontwikkelen en blijven onthouden voor wie we het doen!