De inspecties van STJ zijn in het project over thuiszitten op zoek gegaan naar de werkende elementen van het professionele handelen. Het onderzoek had als centrale vraag:
“Welke factoren verklaren dat professionals succesvol handelen, in het voorkomen van thuiszitten en het oplossen van het complex van problemen van een thuiszittende jongere?”
De inspecties verstaan in dit onderzoek onder succesvol dat het handelen leidt tot het weer deelnemen van de jongere aan een passende vorm van onderwijs, andere dagbesteding en/of zorg.

Samenwerkingsverbanden en onderzoeksmethoden

Voor de uitvoering van het onderzoek zijn drie samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs (SWV-VO) benaderd, namelijk VO28-05; Goeree-Overflakkee, VO-ROC Nijmegen e.o. en VO 23-05; Zwolle e.o. Aan de hand van actuele casuïstiek hebben de samenwerkende inspecties het handelen van professionals in deze samenwerkingsverbanden onderzocht en de werkende elementen in beeld gebracht.
De volgende methoden zijn daarvoor ingezet:

  • gesprekken met jongeren en ouders
  • dossieronderzoek
  • bijeenkomsten met professionals (volgens de werkwijze van de group decision room; GDR)
  • bijeenkomsten met managers
  • observaties van ketenoverleggen
  • expertmeetings met vertegenwoordigers van jongeren, ouders en professionals

Selectie thuiszitters

Het onderzoek richtte zich op jongeren in de leeftijdsgroep 11 tot en met 16 jaar, die (langer dan een maand) niet naar school gaan. Veel thuiszitters vallen onder deze leeftijdsgroep (de gemiddelde leeftijd van een thuiszittende jongere is 14,4 jaar). Bovendien zit in deze leeftijdsgroep de overgang van basis naar voortgezet onderwijs vervat; een moment waarop zich risico's ontstaan op thuiszittersproblematiek. In dit project beschouwt STJ een ieder die beroepshalve met jongeren werkt als professional.

Documentatie: verslagen over Goeree-Overflakkee, Nijmegen en Zwolle

Het STJ-project is in drie samenwerkingsverbanden uitgevoerd. Omdat in de handreiking de regionale bevindingen niet meer als zodanig herkenbaar zijn, heeft STJ voor elk samenwerkingsverband en voor de bij het onderzoek betrokken professionals, managers, jongeren en ouders een verslag gemaakt. Deze verslagen vindt u op de website van het Toezicht Sociaal Domein: thuiszitters/ rapporten.