De samenleving wordt steeds complexer. Dit geldt ook voor het sociaal domein, dat naast ingewikkeld ook nog eens erg omvangrijk is. Het laat zich in de praktijk niet afbakenen. Burgers kunnen verdwalen in het sociaal domein en professionals ook. Voor gemeenten, organisaties en bestuurders is het niet altijd makkelijk om te bepalen wat zij moeten doen om de zorg en ondersteuning te verbeteren.

Organisaties zijn sterk afhankelijk van elkaar om burgers integrale en samenhangende hulp te bieden. Aanpassingen aan de ene kant van het systeem kunnen leiden tot problemen bij een ander deel. Als bijvoorbeeld de laagdrempelige hulp wordt verminderd, kan dat betekenen dat de druk op de zwaardere zorg juist toeneemt. Veranderingen in de ene wet kunnen gevolgen hebben voor de uitvoering van een andere wet in het sociaal domein. Ook veranderingen van budgetten en economische ontwikkelingen zijn van invloed op de uitvoering in het sociaal domein.

Kennis bundelen

Hoe veranderingen in het sociaal domein elkaar beïnvloeden willen we beter in beeld krijgen door kennis bij elkaar te brengen. We hebben de afgelopen jaren als individuele inspecties en binnen TSD al veel gezien en kennis opgedaan over de werking van het sociaal domein en factoren die een goede uitvoering bevorderen of belemmeren. Ook onze stakeholders hebben veel kennis over het sociaal domein. Maar al die kennis komt nog onvoldoende samen. Inzichten in de werking van het sociaal domein zijn nog te veel versnipperd en een totaaloverzicht ontbreekt.

Daarom gaan we de kennis die er al is of nog verzameld wordt bij de individuele inspecties, TSD en stakeholders samenbrengen, ontsluiten en analyseren. Zo ontstaat een breder en dieper inzicht in het functioneren van het sociaal domein. En inzicht in kansen en risico’s die wij zien. Op basis hiervan willen we reflecteren met betrokken partijen op landelijk en op lokaal of regionaal niveau. Wat betekenen onze analyses, welke nieuwe inzichten leveren ze op, is er aanleiding om beleid of uitvoering te veranderen zodat mensen passende zorg en ondersteuning krijgen?

Sectoraal toezicht afstemmen

We gaan de komende jaren onze krachten als inspecties nog meer bundelen. Daarbij gaan we onze individuele, sectorale programmering van toezicht waar mogelijk op elkaar afstemmen. Zo kunnen we efficiënter samenwerken en integraal, domeinoverstijgend kijken. Deze bundeling van krachten helpt ons ook bij het maken van integrale analyses.

Landelijke beelden

We gaan op bepaalde thema’s informatie bij elkaar brengen uit de toezichtlijnen Verbreden van toezicht op samenwerking en Verdiepen van hardnekkige knelpunten en dit aanvullen met beelden van de individuele inspecties en stakeholders. Zo kunnen wij landelijke beelden schetsen van het sociaal domein . Bijvoorbeeld over de sociaal-maatschappelijke effecten van de coronacrisis.

Leren en ontwikkelen

De komende jaren gaan we lokale en regionale netwerken waarin gemeenten en partners samenwerken in het sociaal domein, aanmoedigen om continu te reflecteren op het eigen handelen en op resultaten. Daarbij vragen we aandacht voor ieders rol en verantwoordelijkheid voor kwetsbare mensen in het sociaal domein.
Verder gaan we meer samenwerken met bijvoorbeeld kennisinstituten, academische werkplaatsen en onderzoeksbureaus. Zo kunnen we kennis en expertise uitwisselen. Ten slotte blijven we zelf ook leren en gaan we burgers en onze stakeholders meer betrekken bij de opzet, uitvoering en evaluatie van ons toezicht.